Årsstämma     

Roxen Aktiebolag 

Aktieägarna i Roxen Aktiebolag (556498-0729) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2023 kl. 13.00 i Roxens lokaler, S:t Larsgatan 22A i Linköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

 • dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 12 juni 2023 (avstämningsdag tisdag den 13 juni 2023),
 • dels  anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast fredag den 16 juni 2023.

Anmälan kan göras skriftligen till Roxen Aktiebolag, Box 449, 581 05 Linköping, per e-post till ir@roxen.com eller per telefon 013-37 68 00. Vid anmälan skall aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid samt mobilnummer uppges och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges. Aktieägare får ha med sig högst ett biträde, dock endast om antalet biträde anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt. 

OMBUD M M

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år från utfärdandet eller, om det i fullmakten anges en längre giltighetstid, får fullmakten vara äldre dock inte äldre än fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta vid inpasseringen bör uppgift om ombud, fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 13 juni 2022, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av en eller två justeringsmän
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 11. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de som styrelsevalet avser har i andra företag;
 12. Val av styrelse och revisor
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission 
 14. Stämmans avslutande

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller B,P, emission av konvertibler med rätt till konvertering till aktier av serie A och/eller B,P och/eller teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier av serie A och/eller B,P enligt i huvudsak följande. 

Betalning av emitterade aktier, konvertibler och teckningsoptioner ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 2 - 3 och 5 aktiebolagslagen. 

Antalet aktier som ska kunna utges med stöd av bemyndigandet (vilket inte hindrar att konvertibler och teckningsoptioner förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i annat antal aktier) ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget.

Kontant- och kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske till ett pris som motsvarar aktiens, konvertibelns respektive teckningsoptionens marknadsvärde och i övrigt med de justeringar som styrelsen bedömer möjligen erfordras för att genomföra emissionen. Vid emission med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt beslutar bolagets styrelse om prissättning.

Bolagsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission enligt denna punkt 13 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna röster som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer från och med två veckor innan årsstämman att hållas tillgängliga hos bolaget på adress S:t Larsgatan 22 A i Linköping och sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Linköping i maj 2023
Roxen Aktiebolag 
Styrelsen